Pravila komentiranja

Registracija
Da bi preprečili spodbujanje nestrpnosti in širjenje sovražnega govora, lahko vsebino komentirajo le registrirani uporabniki. Pogoj za oddajo komentarja je registracija, ki je brezplačna. Registrirate se v enem koraku, tako da vpišete oziroma potrdite svoj elektronski naslov.

Pravila komentiranja
Vaši komentarji so dobrodošli, in sicer tako pozitivni kot kritični. Vendar pričakujemo, da svobode govora ne izkoriščate za žaljive vsebine, s katerimi lahko kršite človekove pravice in temeljne svoboščine, opredeljene z Ustavo Republike Slovenije. Pridržujemo si pravico do zavrnitve objave tovrstnih komentarjev in ukrepanja proti odgovornim osebam.
Spletni primerjalnik cen je namenjen vsem potrošnikom, zato lahko vsakdo s komentarjem pripomore k izboljšanju vsebin in verodostojnosti informacij.
Če ste opazili napako pri ceni živila v spletni trgovini, vas vabimo, da nas opozorite v komentarju. Prav tako vas vabimo, da nam sporočite razliko v cenah na spletu in v trgovinah. V izogib neprimernim in zavajajočim komentarjem smo vzpostavili nekaj osnovnih pravil izražanja. Verjamemo, da jih kot dobri potrošnik že upoštevate in vam zato ne bodo predstavljala težav.
Pridržujemo si pravico, da komentarji, ki:
• vsebujejo oglaševalske ali vsiljene vsebine (spam),
• niso v slovenščini,
• niso povezani z vsebino tega spletnega mesta,
• kršijo zakone ali spodbujajo protizakonite dejavnosti,
• posegajo v čast ali dobro ime tretjih oseb ali organizacij,
• predstavljajo zlorabo ali grožnje,
• so rasistični, seksistični, homofobni, seksualno eksplicitni, žaljivi ali drugače sporni,
• vsebujejo kontaktne podatke (telefonska številka, poštni ali elektronski naslov ipd.),
• vsebujejo povezave na druga spletna mesta,
na tem spletnem mestu ne bodo objavljeni.

Obdelava komentarjev
Pri oddaji komentarja označite eno od štirih kategorij, v katero sodi:
-  Napačna cena izdelka.
-  Napačna informacija o izdelku.
-  Izdelek ni več na voljo.
-  Drugo.

Komentarje iz prvih treh kategorij preverja izvajalec projekta (podjetje April 8 d.o.o.) in jih, če so ustrezni, upošteva v primerjalniku cen.
Komentarji iz kategorije »Drugo« se posredujejo pristojnim osebam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če bodo odobreni na podlagi skladnosti z zgoraj navedenimi pravili, se objavijo na spletnem mestu.