27.10.2023

Znani rezultati popisa cen z dne 24. oktober 2023

Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so na voljo rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 24. oktobra 2023. Rezultati popisa razkrivajo zvišanje povprečne vrednosti osnovne košarice za 5,77 odstotka in znižanje povprečne vrednosti razširjene košarice za 1,74 odstotka.

Tokratni popis je pokazal, da se je povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil zvišala in znaša 25,50 evra, kar je za 5,77 odstotkov (1,39 evra) višja vrednost v primerjavi s prejšnjim popisom 9. oktobra 2023, ko je njena vrednost znašala 24,11 evra. Najnižja vrednost najcenejše košarice znaša 19,93 evra, med tem ko najvišja vrednost najcenejše košarice tokrat znaša 41,09 evra. Vzrok za višje vrednosti je pri trgovcu Hofer, pri kateremu so bile popisane višje cene mesa, ki so bile na voljo potrošniku.  

Najcenejša osnovna košarica 15 osnovnih skupin živil je na voljo pri trgovcu Lidl (19,93 evra), sledijo košarice trgovcev Mercator (20,74 evra), Spar (21,13 evra) in Eurospin (22,24 evra). Nekoliko dražji sta košarici pri trgovcih Tuš (27,87 evra) in Hofer (41,09 evra), ki v ponudbi ni imel govejega mesa, zato je bila izračunana alternativa (upošteva se povprečna cena vseh popisanih izdelkov pri vseh trgovcih znotraj te kategorije na dan popisa).

Trgovca Hofer in Tuš v najcenejši osnovni košarici ponujata 10 izdelkov slovenskega porekla, Lidl 8 izdelkov, trgovci Eurospin, Spar in Mercator pa vsi po 7 izdelkov. Največ izdelkov s poreklom EU imata trgovca Lidl in Spar, oba po 7 izdelkov, najmanj pa trgovca Hofer in Tuš, oba po 3 izdelke. Trgovci imajo v košarico vključene tudi 1 do 3 izdelke s poreklom izven EU. Edini trgovec, ki v najcenejšo košarico 15 osnovnih živil nima vključenega nobenega izdelka s poreklom izven EU, je Lidl.

Pri popisu povprečne vrednosti najcenejše razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil se je pri vseh trgovcih, z izjemo Hoferja in Tuša, v primerjavi s popisom 9. oktobra 2023 ponovno znižala in dosegla najnižjo vrednost. Tokrat znaša 39,95 evra, kar je za 1,74 odstotka (0,71 evra) manj kot na predzadnjem popisu razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil. Znižala se je tudi najnižja vrednost najcenejše razširjene košarice, ki tokrat znaša 33,55 evra, med tem ko se je najvišja vrednost razširjene košarice zvišala in znaša 47,30 evra.

Najcenejša razširjena košarica 28 osnovnih skupin živil je na voljo pri trgovcu Lidl v vrednosti 33,55 evra, sledijo košarice trgovcev Mercator (36,32 evra), Spar (37,62 evra) in Eurospin (39,22 evra). Pri trgovcih Tuš in Hofer se je vrednost košarice glede na predzadnji popis (9. oktober 2023) zvišala.

V najcenejši razširjeni košarici je največ izdelkov slovenskega porekla vključenih v košarici trgovca Hofer, kar 19 izdelkov, najmanj pa pri trgovcu Eurospin, zgolj 9 proizvodov. Trgovca Spar in Mercator v najcenejši košarici ponujata 13 izdelkov slovenskega porekla, Lidl 14 izdelkov ter Tuš 18 izdelkov. V košarici se nahajajo tudi izdelki porekla EU, teh je med 9 in 13 izdelkov, razen pri trgovcu Tuš (4 izdelke) in trgovcu Hofer (5 izdelkov). Najmanj izdelkov porekla držav izven EU, vključenih v najcenejšo košarico, ponuja Spar, zgolj 2 izdelka, v ostalih pa lahko najdemo okoli 5 izdelkov, z izjemo Eurospina, ki ponuja 10 izdelkov.

V času II. sklopa popisa je opaženo tudi znatno znižanje cen določenih izdelkov pri posameznih kategorijah spremljanih živil, najbolj opazna nižanja so v kategorijah mesnih izdelkov. Na grafu je prikazano gibanje vrednosti najcenejše košarice mesa, ki vključuje goveje, piščančje in svinjsko meso po rednih cenah pri posameznih trgovcih v Sloveniji skozi celotno obdobje spremljanja košarice.

Na zadnjem popisu I. sklopa (27. marca 2023) je povprečna vrednost najcenejše osnovne košarice mesa znašala 21,55 evra, na prvem popisu II. sklopa (8. junija 2023) pa je znašala 21,74 evra, kar nakazuje na minimalno podražitev povprečne vrednosti najcenejše osnovne košarice mesa. Večje spremembe v povprečni vrednosti košarice mesa so vidne pri nadaljnjih spremljanjih. Na predzadnjem popisu II. sklopa (9. oktobra 2023) je povprečna vrednost košarice mesa znašala 11,75 evra, kar pomeni, da se je vrednost znižala za 9,8 evra oziroma za kar 45,5 odstotkov od zadnjega popisa I. sklopa popisovanj. Na tokratnem popisu (24. oktobra 2023) se je vrednost povprečne košarice mesa malenkost povišala in znaša 13,17 evra, vzrok pa je višja cena popisanih mesnih izdelkov v trgovini Hofer.

V košarici je glede na zadnji popis goveje meso pri vseh trgovcih slovenskega porekla, razen pri trgovcu Spar (poreklo EU) in Hoferju (ni bilo v ponudbi). Piščančje meso je slovenskega porekla pri trgovcu Lidl in Hofer, porekla EU pri trgovcih Spar, Mercator in Tuš, in porekla izven EU pri trgovcu Eurospin. Svinjsko meso je slovenskega porekla pri trgovcih Tuš in Hofer, pri ostalih trgovcih je poreklo EU. Tokratni popis je pokazal, da je bilo meso popisano pri enem od trgovcev veliko dražje od povprečne cene mesa pri drugih trgovcih. Zato je tudi njegova košarica veliko dražja kot povprečje cen košaric ostalih trgovcev. Glede na dejstvo, da se popisi izvajajo periodično pričakujemo, da imajo trgovska podjetja vas čas na policah vseh trgovin na voljo blago, ki je bilo pisano in ne samo v času popisa v trgovinah v katerih se izvajajo popisi. 

Tabelarična prikaza najcenejših izdelkov košarice 15 osnovnih živil  pri posameznem trgovcu in najcenejših izdelkov razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil pri posameznem trgovcu sta na voljo na povezavi Rezultati popisa osnovnih živil z dne 24. 10. 2023 (primerjaj-cene.si).

Poleg rednih dvotedenskih spremljanj cen osnovne in razširjene košarice osnovnih skupin živil je na spletnem mestu Primerjaj-cene.si omogočeno tudi dnevno spremljanje in primerjava cen za več kot 17.000 živil v spletnih trgovinah štirih največjih slovenskih spletnih trgovcev.